Immigratie Acroniemen en volledige formulieren

De procedure om naar een ander land te verhuizen is niet eenvoudig. De migratieprocedure van elk land kent zijn eigen reeks terminologieën en zinsneden. Meestal worden dit acroniemen of afkortingen genoemd.

Als u de immigratieprocedure wilt begrijpen en aan de vereisten en beperkingen wilt voldoen voordat u het formulier indient, moet u op de hoogte zijn van deze afkortingen en hun volledige formulieren.

Acroniemen vereenvoudigen het indieningsproces, maken formulieren begrijpelijker en geven het indieningsproces van elk land een aparte identiteit.

Het kennen van de afkortingen voor immigratie zal de procedure helpen begrijpen en het voor de kandidaat gemakkelijker maken.

Algemene acroniemen

AOR  Ontvangstbevestiging
CAIPS  Computerondersteund immigratieverwerkingssysteem.
CANN  Netwerk voor nieuwkomers op de luchthaven
CELPIP  Canadees Engels taalvaardigheidsindexprogramma.
CIC  Burgerschap en immigratie Canada
CICIC  Canadees informatiecentrum voor internationale referenties
CIDA  Canadees Internationaal Ontwikkelingsagentschap
COPR  Bevestiging van het formulier voor permanente bewoner
CPP  Canada pensioenplan
CSQ  Certificate du Selection du Quebec (Quebec-selectiecertificaat)
DMP  Aangewezen arts.
EAL's  Engels als aanvullende taal
EFL  Engels als tweede taal
EI  Arbeidsverzekering (ook wel werkloosheidsverzekering genoemd)
ELT  Engelse taaltraining / onderwijs
ESL  Engels als Tweede Taal
ESOL  Engels voor sprekers van andere talen
ESP  Engels voor specifieke doeleinden
GIC  Gegarandeerd investeringscertificaat
GST  Goederen en diensten belasting
H&C terrein  Humanitaire en medelevende gronden.
HRDC (zie HRSDC)  voormalig Human Resources Development Canada
HRSDC  Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en vaardigheden Canada.
IA  Initiële beoordeling
ICCS  Internationale Raad voor Canadese Studies
ID  Identificatie
IELTS  Internationaal Engels taaltestsysteem.
IRPA  Wet immigratie en vluchtelingenbescherming
IRPA  Wet op de immigratie en bescherming van vluchtelingen.
IRPR  Immigratie- en vluchtelingenbeschermingsregels
MSP  Medische dienstenplan
NGO  Niet-gouvernementele organisatie
NOC  Nationale beroepsclassificatie
OLA  Open Learning Agency
PNP  Provincial Nominee-programma
PPR Paspoort aanvraag
PST  Provinciale omzetbelasting
RCMP  Royal Canadian Mounted Police
RRPF  Recht op permanente verblijfsvergoeding
RRSP  Geregistreerd Pensioenspaarplan
ZONDE  Socialeverzekeringsnummer
SWP  Programma voor geschoolde werknemers
VSO  Vrijwilligerswerk in het buitenland
WCBMeer  Compensatieraad voor werknemers
YMCA  Young Men's Christian Association
YWCA  Christelijke vereniging voor jonge vrouwen

 

Canada:

IRCC Immigratie, vluchtelingen en staatsburgerschap Canada
Het IRCC is verantwoordelijk voor het toezicht op de binnenkomst van immigranten, het bieden van bescherming aan vluchtelingen en het verlenen van diensten om nieuwkomers te helpen zich in Canada te vestigen. Het biedt ook staatsburgerschap aan Canadezen en levert reispapieren zoals paspoorten.
CIC Burgerschap en immigratie, Canada
Dit is de overkoepelende organisatie die toezicht houdt op alle Canadese immigratie. Het heeft een CIO (Centralized Intake Office) in Nova Scotia en vele satellietkantoren van de Canadese Hoge Commissie (ook bekend als visumkantoren) over de hele wereld.
FSW Federale geschoolde arbeider
Dit is een van de drie overheidsprogramma's die Express Entry beheert. Dit programma is voor getalenteerde mensen met internationale werkervaring die permanent naar Canada willen verhuizen. Minimale kwalificaties voor dit programma zijn onder meer geschoolde werkervaring, taalvaardigheid en opleiding. Om in aanmerking te komen, moet u aan alle basisvereisten voldoen.
FST Federale geschoolde handel
Het Federal Skilled Trades Program is bedoeld voor geschoolde werknemers die permanente inwoners willen worden op basis van hun expertise in een geschoold vak. Zolang ze kunnen voldoen aan de functie-eisen voor dat vak volgens de Nationale Beroepsclassificatie, en kunnen voldoen aan de minimale geschiktheidscriteria, kunnen ze zich aanmelden voor het FSTP-programma.
CEC Canadian Experience Class
Het Canadian Experience Class- of CEC-programma is bedoeld om buitenlandse werknemers of studenten die tijdelijk in Canada verblijven, te helpen permanente inwoners te worden. Er wordt rekening gehouden met hun werkervaring of opleiding en hun bijdrage aan de Canadese samenleving voor het verlenen van PR-status.
PNP Provincial Nominee-programma
De Provincial Nominee Programs (PNP) zijn door het IRCC gestart om de verschillende provincies en territoria in Canada te helpen immigratiekandidaten te selecteren die bereid zijn zich in een bepaalde provincie of territorium in het land te vestigen en over de vaardigheden en expertise beschikken om bij te dragen aan de economische ontwikkeling. ontwikkeling van de provincie of het gebied.
ACE Educatieve referentiebeoordeling
De Educational Credential Assessment of de ECA is vereist als u uw opleiding buiten Canada heeft gevolgd. De ECA is vereist als u een visum aanvraagt ​​via het Express Entry-programma om te bewijzen dat uw buitenlandse onderwijsdiploma of diploma geldig is en gelijk is aan een Canadees diploma.
CES Vergelijkende onderwijsdiensten
De Universiteit van Toronto heeft de Comparative Education Service (CES) ontwikkeld. Beoordelingsrapporten van de CES kunnen u helpen bij het vinden van werk of het verkrijgen van de vergunningen die u nodig heeft om uw beroep in Canada uit te oefenen. Werkgevers en professionele bureaus in heel Canada vertrouwen op CES.
ICAS International Credential Assessment Service van Canada
Individuen die immigratie naar Canada aanvragen, kunnen de International Credential Assessment Service of Canada (ICAS) gebruiken om hun onderwijsreferenties te beoordelen. Het Canadian Immigration Assessment Package helpt u bij het bepalen hoe uw opleiding zich verhoudt tot het Canadese onderwijssysteem. Wanneer u naar Canada komt, kunt u het rapport gebruiken om op zoek te gaan naar werk of te solliciteren.
WES Wereldonderwijsdiensten
De WES is een systeem voor het beoordelen van graden en certificaten die buiten Canada zijn behaald. U kunt voldoen aan de IRCC-immigratieprogrammanormen en de Provincial Nominee Program (PNP)-criteria (in het bijzonder het Ontario Immigrant Nominee Program) met een WES ECA, of u kunt in aanmerking komen voor IRCC's Agri-Food Immigration Pilot. De geldigheidsduur van een WES ECA bedraagt ​​vijf jaar vanaf de datum van afgifte.
IQAS Internationale kwalificatiebeoordelingsservice
 Alberta's International Qualifications Assessment Service (IQAS) is een door de overheid gerunde organisatie. Het voert examens uit en kent certificeringen toe die buitenlandse onderwijsreferenties evalueren volgens Canadese onderwijsnormen.
Als u in het bezit bent van een formeel academisch of technisch diploma, diploma of certificaat dat u buiten Canada heeft behaald, komt u mogelijk in aanmerking voor dit soort evaluatie.
ICES  Internationale diplomawaarderingsdienst
Het International Credential Review Agency (ICES) is de provinciaal gemachtigde dienst voor diplomawaardering van British Columbia. Het is goedgekeurd door de Immigration and Refugee Board of Canada (IRCC) om Educational Credential Assessment (ECA)-rapporten aan te bieden voor Canadese immigratie (Express Entry, Permanent Residency en Agri-Food Pilot).
MCC Medische Raad van Canada
De MCC verleent een kwalificatie in de geneeskunde, bekend als het Licentiaat van de Medical Council of Canada (LMCC), aan artsen die aan de vereisten hebben voldaan. Kandidaten moeten het Medical Council of Canada Qualifying Examination (MCCQE) Deel I en de MCCQE Part II afleggen en behalen om de LMCC te verkrijgen.
PEBC  Apotheek Examining Board of Canada
De examencommissie voor apotheken is een non-profitorganisatie die de kwalificaties van apothekers en apotheektechnici evalueert namens provinciale regelgevende instanties. Het bestuur beoordeelt kwalificaties, stelt examens op en neemt deze af, waaronder een nationale kwalificatietest, en verstrekt kwalificatiecertificaten.
CELPIP Canadees Engels taalvaardigheidsindexprogramma.
CELPIP is een van de slechts twee testorganisaties voor de Engelse taal die zijn goedgekeurd door de CIC (IELTS is de andere). CELPIP-testen zijn alleen beschikbaar in Canada (Vancouver en Toronto) en China.
IELTS  Internationaal Engels Language Testing System
Luisteren, lezen, schrijven en spreken zijn de vier belangrijkste Engelse taalvaardigheden die door IELTS worden beoordeeld. Het doel is om de taalvaardigheid van een persoon te bepalen om te studeren, werken of naar Canada te emigreren.
TEF Test d'Évaluation du Français
De TEF is het enige examen waarmee de vaardigheid in het Frans kan worden aangetoond. Het beoordeelt vier aspecten van de Franse taalvaardigheid: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Het examen is op een aantal plaatsen in de wereld beschikbaar.
TCF Test de connaissance du français
TCF – Franse taalvaardigheidstest Canada is een examen voor de Franse taalvaardigheid dat door Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) wordt erkend als een van de basisimmigratietests. Deze Franse test voor immigratie naar Canada staat open voor mensen van elke taal of nationaliteit , inclusief Franstaligen en personen uit Franstalige landen.
CRS Uitgebreid classificatiesysteem
Elke aanvrager in het Express Entry-systeem krijgt een CRS-score van 1200 punten toegewezen en als hij de hoogste punten scoort onder het CRS, krijgt hij een ITA voor het PR-visum. De CRS-score blijft veranderen bij elke Express Entry-trekking
NOC Nationale beroepsclassificatie
 NOC kan nieuwkomers helpen bij het vinden van informatie over verschillende beroepen op de Canadese arbeidsmarkt. Voor werkzoekenden is het NOC een nuttig hulpmiddel. U kunt het gebruiken om te zoeken naar functiebeschrijvingen, onderwijskwalificaties, vereiste vaardigheden en beroepen die vergelijkbaar zijn met die van u. Werkgevers maken vaak gebruik van het NOC om hen te helpen bij het schrijven van functiebeschrijvingen en het identificeren van vaardigheidsvereisten voor nieuwe vacatures. Bovendien maakt het NOC gebruik van het NOC tekorten aan vaardigheden op de Canadese arbeidsmarkt identificeren.
ITA Uitnodiging om te solliciteren

  (ITA) wordt verzonden naar de immigratiekandidaten in de Express Entry-pool die zijn geselecteerd door Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Immigratiekandidaten met de hoogste CRS-scores krijgen een ITA. Elke Express Entry-trekking heeft een minimale cutoff-score en immigratiekandidaten met een score gelijk aan of hoger dan de aangegeven CRS-score krijgen een ITA.

PCC Bewijs van goed gedrag
Een politieverklaring is een verklaring dat u geen strafblad heeft, of een kopie van uw strafblad als u die heeft. Zij helpen bij het bepalen of u om welke reden dan ook niet tot Canada wordt toegelaten. Elk land en elke regio heeft zijn eigen reeks politiecertificeringen.
POF Het bewijs van de fondsen
Immigratiekandidaten moeten een bewijs overleggen van de middelen die schikkingsfondsen worden genoemd, om te bewijzen dat ze over de benodigde middelen beschikken om hun verblijf en dat van hun gezinsleden te ondersteunen zodra ze naar Canada komen, totdat ze in staat zijn hun inkomen in het land te verdienen.
RPRF Kosten voor permanent verblijf (RPRF)
Aanvragers van een permanente verblijfsvergunning moeten de vergoeding voor het recht op permanent verblijf (RPRF) betalen wanneer hun aanvraag wordt ingewilligd. De RPRF moet worden betaald voordat de permanente verblijfsstatus kan worden verleend. De hoofdaanvrager en de begeleidende echtgeno(o)t(e) of partner moeten deze kosten op elk moment betalen voordat hun Canadese immigratievisum wordt afgegeven.
PPR Paspoort aanvraag
Nadat een aanvraag is goedgekeurd en een definitieve beslissing is genomen, ontvangt de aanvrager een PPR. De aanvrager moet de brief 'Paspoortaanvraag' ontvangen van het verwerkingskantoor via zijn MyCIC-account.
LMIA Arbeidsmarkteffectbeoordeling
Een arbeidsmarkteffectbeoordeling (LMIA) wordt uitgegeven door Employment and Social Development Canada (ESDC). De LMIA-certificering dient als bewijs dat Canadese werkgevers niet in staat zijn de juiste kandidaat te werven voor een specifieke functie/rol in Canada, en dat de werkgever dus een buitenlandse werknemer mag aannemen.
UCI Unieke klantidentificatie
Unique Client Identifier (UCI), ook wel klantidentificatienummer (client-ID) genoemd. Het staat op officiële documenten die een immigratieaanvrager van het IRCC krijgt.
VAC's Visumaanvraagcentra
VACS zijn centra in andere landen waar biometrie en foto's worden ingediend voor de Canadese immigratie. Ze bevinden zich over de hele wereld.
CLB Canadese taalbenchmark
COPR  Bevestiging van permanente verblijfsvergunning
Zodra een PR-aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een bevestiging van permanent verblijf (COPR) en een visum voor permanent verblijf (als u uit een land komt waarvoor een visum vereist is). Wanneer u naar Canada komt, moet u uw COPR-bevestiging (Confirmation of Permanent Residence) en uw Canadese immigrantenvisum tonen aan een Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)-functionaris in de haven van binnenkomst.
AOR  Ontvangstbevestiging
U ontvangt een “Ontvangstbewijs (AOR)” na het indienen van uw elektronische aanvraag voor permanent verblijf (e-APR), waarin wordt bevestigd dat IRCC uw aanvraag voor permanent verblijf in Canada heeft ontvangen en een bestand met uw aanvraagnummer heeft gegenereerd. Dit wordt ook wel de AOR-datum genoemd en is de startdatum voor uw verwerkingstijd van zes maanden.
CIO Gecentraliseerd intakekantoor
Aanvragen voor staatsburgerschap en immigratie worden ontvangen en verwerkt door het centrale intakebureau (CIO) en het Operations Support Center (OSC). U kunt uw aanvraag per post naar deze adressen sturen.
CHC  Canadese Hoge Commissie.
CHC's zijn in verschillende landen gevestigd om visumaanvragen te accepteren van mensen in deze landen die naar Canada willen migreren.
HRSDC Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en vaardigheden Canada
HRSDC/Service Canada zorgt ervoor dat Canadese staatsburgers en permanente inwoners toegang hebben tot werkgelegenheid. Werkgevers in Canada kunnen buitenlandse werknemers in dienst nemen als dit geen negatief effect zou hebben op de werkgelegenheid van Canadezen en permanente inwoners, of als er aanzienlijke voordelen kleven aan het inhuren van een buitenlandse werknemer.
TIK  Hulpprogramma voor hervestiging
Het Resettlement Assistance Program (RAP) is een bijdrageprogramma waarmee de Canadese overheid verplaatste vluchtelingen helpt bij het vestigen in hun nieuwe huis. Inkomenssteun en een verscheidenheid aan directe basisvoorzieningen zijn de twee belangrijkste componenten van het programma.
GCMS Globaal casemanagementsysteem
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) gebruikt het GCMS (Global Case Management System) om immigratie- en staatsburgerschapsaanvragen te verwerken. De enige manier waarop aanvragers het meest nauwkeurige en uitgebreide beeld van hun IRCC-bestand kunnen krijgen, is door gebruik te maken van GCMS-aantekeningen.
e-APR Aanvraag voor permanent verblijf
Vanaf de datum waarop u uw ITA ontvangt, heeft u 90 dagen de tijd om een ​​elektronische aanvraag voor permanent verblijf (eAPR) in Canada voor te bereiden en in te dienen. Voor het indienen van deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het online webportaal van Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).
Geplaatst Ministeriële instructies
VOOR  
MEC Minimale subsidiabiliteitscriteria
De kwalificatiescore is het minimum aantal punten dat u nodig heeft om te scoren onder het Comprehensive Ranking System of de CRS. Als uw profiel geselecteerd moet worden, zou u 67 van de 100 punten moeten kunnen behalen
IRPA Wet immigratie en vluchtelingenbescherming
De Immigration and Refugee Protection Act is een wet van het parlement van Canada, beheerd door Immigration, Refugees and Citizenship Canada en Canada Border Services Agency,
ELN  Netwerk voor werkgeverscontacten
Het Employer Liaison Network (ELN) helpt werkgevers het Express Entry-systeem efficiënt te gebruiken.
RCMP Royal Canadian Mounted Police
Politie in Canada die deelneemt aan het immigratieproces
ZONDE Socialeverzekeringsnummer
In Canada wordt een sociaal verzekeringsnummer (SIN) uitgegeven om verschillende overheidsprogramma's te beheren. De SIN werd in 1964 opgericht om te dienen als klantrekeningnummer bij de administratie van het Canada Pension Plan en de gevarieerde werkgelegenheidsverzekeringsprogramma's van Canada
EVDA Werkgelegenheid en sociale ontwikkeling Canada
Employment and Social Development Canada (EVDA) is het departement van de Canadese regering dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, beheren en leveren van sociale programma's en diensten.
PRC Permanente verblijfsvergunning
Wanneer u op reis gaat, heeft u een permanente verblijfsvergunning (PR) nodig om te verifiëren dat u een PR bent wanneer u terugkeert naar Canada. Vraag een PR-kaart of reisdocument aan, vraag een versnelde afhandeling aan of bekijk de status van uw aanvraag. U kunt uw PR-kaart vernieuwen als deze verlopen is.
de Agentschap voor grensdiensten van Canada
De Canada Border Services Agency (CBSA) helpt legale reizigers en handelsreizigers door het land. Daarnaast is de organisatie verantwoordelijk voor de handhaving van ruim 90 wetten en reglementen.

 

Australië:

ANZSCO

Standaardclassificatie van beroepen in Australië en Nieuw-Zeeland

Het Australische Bureau voor de Statistiek en Statistics New Zealand hebben meegewerkt aan dit formulier (dat online beschikbaar is). Het bevat een lijst en beschrijving van banen die kunnen worden gebruikt om census- en werkgelegenheidsstatistieken uit Australië en Nieuw-Zeeland te vergelijken met die uit andere landen. De lijst is door de Australische immigratiedienst gebruikt om beroepen voor kandidaten te identificeren.
CSOL
Geconsolideerde lijst met gesponsorde beroepen
Een alfabetische lijst met ANZSCO-banen die kunnen worden gesponsord voor een 457-visum voor tijdelijk werk (gekwalificeerd), een 407-trainingsvisum, een visum voor werkgeversnominatie of op punten gebaseerde geschoolde migratie, genomineerd door een staat of territorium. De CSOL wordt regelmatig bijgewerkt.
DIBP
Ministerie van Immigratie en Grensbescherming
 
ENS
Regeling Nominatie Werkgevers
Werkgevers kunnen werknemers sponsoren voor een permanent verblijf via het ENS-visum (of subklasse 186). Er zijn twee verschillende 'stromen'. De Temporary Residence Transition (TRT)-stroom is bedoeld voor werknemers die zijn gesponsord voor een 457-visum en permanent naar de Verenigde Staten willen verhuizen. Om in aanmerking te komen, moeten werknemers minimaal twee jaar fulltime bij het bedrijf hebben gewerkt. De Direct Entry (DE)-stream is de tweede. Het vereist een positieve beoordeling van de vaardigheden en het aantonen van ten minste drie jaar werkervaring.
ETA
Electronic Travel Authority
De ETA – ook wel bekend als het subklasse 601-visum – is een toeristen- of zakenvisum. Het is alleen beschikbaar voor paspoorthouders uit een beperkt aantal landen.
eVisitor- of subklasse 651-visum
Vergelijkbaar met een ETA, maar voor een ander aantal nationaliteiten
Vergelijkbaar met een ETA, maar voor een ander aantal nationaliteiten
LMT
Testen van de arbeidsmarkt
Voor bepaalde beroepen moeten 457 visumsponsors de lokale arbeidsmarkt controleren om te garanderen dat er geen voldoende gekwalificeerde en ervaren Australische staatsburger, permanente inwoner of 'in aanmerking komende tijdelijke visumhouder' beschikbaar is om de post te vervullen die zij willen nomineren.
MSR
Marktsalaristarieven
Sponsors van 457 visa moeten aantonen dat zij hun genomineerde zullen aannemen onder dezelfde (of betere) voorwaarden als een Australische werknemer. De TSMIT (Temporary Skilled Migration Income Threshold) moet worden gehaald of overschreden, en de beloning moet 'minstens gelijkwaardig' zijn aan wat een Australiër in dezelfde positie verkrijgt of zou ontvangen.
RCB
Regionale certificeringsinstantie
De minister voor Immigratie en Grensbescherming heeft bepaalde organisaties aangewezen om de immigratiedienst te adviseren over RSMS-formulieren. Als onderdeel van de RSMS-indieningsprocedure 'certificeert' een RCB een RSMS-nominatie.
RRV
Residentieel retourvisum
Visa voor huidige of voormalige permanente inwoners van Australië, evenals voormalige Australische staatsburgers, die naar het buitenland willen reizen en als permanente inwoners naar Australië willen terugkeren. Houd er rekening mee dat alleen inwoners van Australië automatisch toegang hebben tot het land. Niet-burgers moeten een visum verkrijgen om Australië binnen te komen en te blijven.
RSMS
Regionaal gesponsord migratieprogramma
Een visum vergelijkbaar met de ENS, maar alleen voor bedrijven die actief zijn in geselecteerde regionale gebieden en met meer normen.
SOL
Lijst met geschoolde beroepen
Het is een lijst met ANZSCO-banen die nuttig zijn voor mensen die op zoek zijn naar onafhankelijke, op punten gebaseerde geschoolde migratie, door familie gesponsorde, op punten geteste visa en het tijdelijke visum voor afgestudeerden (subklasse 485). Het is een subset van CSOL.
TRA
Handelserkenning Australië
Een dienstverlener voor het beoordelen van vaardigheden die gespecialiseerd is in evaluaties van mensen met handelsvaardigheden die in het buitenland of in Australië zijn verdiend met het oog op migratie en erkenning van vaardigheden.
DIERENARTS

Een autoriteit voor het beoordelen van vaardigheden voor een reeks professionele, beroepsgerichte en professionele beroepen.

VEVO
Visumrechtverificatie online
Het Australische ministerie van Immigratie en Grensbescherming heeft een softwaresysteem ontwikkeld en onderhouden waarmee mensen hun arbeidsrechten kunnen controleren. Het systeem is ook toegankelijk voor geregistreerde organisaties.