Terugbetaling en annulering:

Y-Axis Middle East DMCC zal onder geen enkele omstandigheid restitutie verlenen voor vroegtijdige intrekking van de service.

 1. De genoemde restitutiepercentages gelden voor de betaalde fullservicefee en niet alleen voor het betaalde bedrag. Terugbetalingspercentages zijn alleen van toepassing als de volledige prijs van het product zonder saldo wordt betaald. Klanten komen niet in aanmerking voor het restitutiepercentage, ook al vallen ze onder één van de genoemde clausules of hebben ze niet de volledige genoemde full-service vergoeding betaald.
 2. De immigratie-uitspraken worden soms verdisconteerd op basis van toekomstige verwachtingen en klanten worden vooraf geregistreerd, dat wil zeggen voordat de daadwerkelijke kwalificatie(s) wordt aangekondigd om er zeker van te zijn dat aan het plafondsysteem wordt voldaan. Er is vooraf afgesproken dat de klant dit erkent en bereid is dit te doen om de last-minute haast te verminderen en zich aan alle vereisten voor te bereiden tegen de tijd dat de immigratieautoriteiten deze aankondigen. Als het profiel van de klant na de aankondiging niet in aanmerking komt, kan de klant ervoor kiezen om over te stappen naar andere mogelijkheden.
 3. Y-Axis Middle East DMCC hanteert een nultolerantiebeleid voor terugvorderingen. Elke klant die een creditcardbetaling betwist die geldig blijkt te zijn, wordt permanent op de zwarte lijst geplaatst en uitgesloten van het gebruik van de service. Eventuele achterstallige vergoedingen en kosten zullen ter incasso worden verzonden. Als onze incasso-inspanningen mislukken, zullen onbetaalde schulden worden gerapporteerd aan alle beschikbare kredietinformatiebureaus.
 4. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat het totale factuurbedrag (factuurwaarde) de Y-Axis Middle East DMCC-consultatiekosten en de toepasselijke belasting omvat. De terugbetaling zou echter alleen worden berekend op basis van de Y-Axis Middle East DMCC-consultatiekosten. Het belastingdeel is in geen enkel stadium restitueerbaar.
 5. Op basis van de uitkomst zal Y-Axis Middle East DMCC het toepasselijke bedrag terugbetalen zoals vermeld in de overeenkomst. De terugbetaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de klant het restitutieclaimformulier heeft ingediend bij Y-Axis Middle East DMCC. Ter onderbouwing van de Restitutievordering dient Cliënt een kopie van de afwijzingsbrief van de Autoriteit bij te voegen. Als een klant er niet in slaagt een kopie van de afwijzingsbrief of afwijzingsstempel in het paspoort van de klant bij te voegen, zal Y-Axis Middle East DMCC het toepasselijke restitutiebedrag niet terugbetalen. De klant moet ook het terugbetalingsaanvraagformulier en een kopie van zijn/haar kwitantie voor de betaling aan Y-Axis Middle East DMCC bijvoegen. Als u deze papieren niet bijvoegt, komt de klant niet in aanmerking voor restitutie.
 6. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door diensten van derden. Ook kunnen klanten geen aanspraak maken op restitutie van servicekosten.
 7. Klanten moeten begrijpen en ermee instemmen dat Y-Axis Middle East DMCC geen controle heeft over de uitkomst.
 8. Y-Axis Middle East DMCC is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van vergoedingen of andere bedragen/kosten die zijn betaald aan beoordelingsinstanties, immigratieautoriteiten, ambassade/consulaat/hoge commissie in het geval dat de klant geen goedkeuring krijgt. De registratie-/verwerkingskosten omvatten alleen de kosten voor de diensten geleverd door Y-Axis Middle East DMCC en omvatten geen andere kosten. De klant stemt ermee in om alle extra kosten die tijdens de verwerking verschuldigd kunnen zijn, te betalen.
 9. Als de klant het geld heeft betaald via een online kaartservice, gaat de klant er hierbij mee akkoord dat hij/zij het bedrag niet zal opnemen, of niet het recht heeft om het bedrag terug te boeken, zonder medeweten van Y-Axis Middle East DMCC, in geval van betaling gemaakt door welke modus dan ook. Dit geldt ook voor CC Avenue, tenzij anderszins de restitutienormen worden gevolgd zoals vermeld in de overeenkomst en de procedure die is voorgeschreven door de wet die op dat moment geldt onder de jurisdictie van de wetgeving van de VAE.
 10. Als de klant het geld via Credit Card of Net Banking heeft betaald, verbindt de klant zich er vrijwillig toe dat hij de betaling niet zal betwisten of de aangewezen bank op de hoogte zal stellen voor terugboeking, waarbij hij erop aandringt dat de bank de betaling aan Y-Axis Middle zal inhouden of annuleren. Oost-DMCC. De klant verbindt zich er verder toe zijn bankier te informeren dat de betaling aan Y-Axis Middle East DMCC echt is en dat de transactie een uitzondering vormt op zijn verzoek om de betaling in zijn voordeel te annuleren of terug te boeken. Dit geldt ook voor gevallen van misbruik en kaartverlies, hetzij door hem, hetzij door iemand anders. De klant stemt ermee in om in dit aspect samen te werken met Y-Axis Middle East DMCC in het geval dat Y-Axis Middle East DMCC de zaak in hun voordeel wil verdedigen/vertegenwoordigen voor een bank/autoriteit.
 11. De servicekosten van Y-Axis Middle East DMCC hebben geen betrekking op de marktkosten en zijn in overeenstemming met de bedrijfsnormen waarmee de klant heeft ingestemd. Eventuele claims na de registratie, zoals te hoge kosten en dergelijke, worden niet gehonoreerd en de klant zou niet het recht hebben om hetzelfde te betwisten zoals uitgelegd en uitgedrukt via alle informatiebronnen, en de klant is geïnformeerd voordat hij zich registreerde. .
 12. De klant aanvaardt dat het immigratieproces het aantonen van voldoende geld omvat, indien van toepassing, wat verschilt van land tot land en van het proces/de categorie waaronder de klant zich aanmeldt. De klant verbindt zich ertoe te voldoen aan de vereisten zoals gewenst door de betrokken immigratie-/andere autoriteiten, en het niet verstrekken van dergelijke fondsen door de klant zal Y-Axis Middle East DMCC niet aansprakelijk stellen voor enige terugbetaling van de servicekosten of een deel daarvan. In dergelijke gevallen wordt geen restitutieverzoek voor servicekosten in behandeling genomen.
 13. De klant accepteert ook dat alle/alle registraties voor landen vóór deze datum van de klantverklaringsovereenkomst, indien van toepassing, bij Y-Axis Middle East DMCC nietig worden verklaard en dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de dienst of de vergoeding totdat deze binnen is gegeven. geschreven door Y-Axis Middle East DMCC.
 14. Indien de vergunningaanvraag op de volgende gronden wordt afgewezen, vindt er geen restitutie plaats.
 • Als de cliënt niet op het gesprek aanwezig is.
 • Als de cliënt niet voldoet aan de eisen van de Ambassade of het Consulaat.
 • Het mislukken van het medisch onderzoek door de cliënt of zijn of haar gezinsleden.
 • Het niet overleggen van een echt politieverklaring, die niet minder dan 3 maanden oud is.
 • Indiening van frauduleuze papieren.
 • Een eerdere overtreding van de immigratiewet door de cliënt of een van zijn of haar familieleden.
 • Late indiening van eventuele aanvullende documenten die in een later stadium door het consulaat worden gevraagd.
 • De klant slaagt er niet in de vereiste score te behalen in de IELTS/Franse test om te voldoen aan de geschiktheidscriteria en zoals geadviseerd door de Y-Axis Middle East DMCC-consulent.
 • Er vindt geen restitutie plaats als de cliënt zijn/haar zaak binnen 3 maanden na de registratiedatum verlaat.
 • Ook het niet communiceren met uw Procesbegeleider gedurende een periode van 3 maanden wordt beschouwd als een stopzetting.
 1. De verwerkingskosten die aan de autoriteiten of een andere instelling worden betaald, zijn de verantwoordelijkheid van de klant en zijn niet inbegrepen in de servicekosten. Y-Axis Middle East DMCC zal geen enkele claim op terugbetaling in behandeling nemen in geval van afwijzing.
 2. De klant moet binnen 30 dagen alle papieren, formulieren en feiten aanbieden die het voor Y-Axis Middle East DMCC mogelijk maken om aan zijn/haar verzoek te werken en het gereed te maken voor de bevoegde beoordelings-/immigratie-autoriteit . Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal alleen maar suggereren dat er geen terugbetaling van de aan Y-Axis Middle East DMCC aangeboden advies-/consultatievergoeding uitstaat.
 3. De klant dient Y-Axis Middle East DMCC binnen een week na ontvangst van een dergelijk bericht op de hoogte te stellen van elke communicatie die hij/zij ontvangt van het verwerkingskantoor, schriftelijk of telefonisch. Bovendien zal de klant het genoemde immigratieadviesbureau op de hoogte stellen van elke communicatie, zowel schriftelijk als telefonisch door de klant, rechtstreeks met het betrokken bureau binnen een week of 7 dagen na een dergelijk contact. Dit omvat persoonlijke bezoeken aan het kantoor en/of telefonische inlichtingen. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal alleen maar suggereren dat er geen enkel geld terug is voor eventuele secretariële kosten die aan Y-Axis Middle East DMCC worden aangeboden.
 4. De cliënt zal deelnemen aan elk interview, indien en wanneer nodig door de betrokken ambassade of instantie, op de door de instantie aangegeven plaats, en op eigen kosten, en snel elke gegeven opdracht opvolgen zoals gegeven door de betrokken instantie.
 5. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen, zal alleen maar suggereren dat er geen enkele restitutie openstaat voor eventuele secretariële kosten die aan Y-Axis Middle East DMCC worden aangeboden.
 6. Indien het verzoek/petitie wordt geretourneerd/afgewezen/vertraagd vanwege een fout in het honorarium of de wijze van betaling, stemt de cliënt ermee in om de intrekking van zijn verzoek op deze grond niet te betwisten; aangezien de betaling en de wijze van betaling uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant is.
 7. Het is duidelijk dat het indienen van een immigratieverzoek nooit algemeen, routinematig en/of tijdgebonden is. De betrokken behandelend ambtenaar kan om aanvullende papieren vragen als gevolg van de veranderende vereisten van het proces, en kan verzoeken om verdere indiening van dergelijke aanvullende papieren bij de betrokken immigratieautoriteiten. Elk verzoek om terugbetaling op deze gronden zal niet worden gehonoreerd.
 8. In het geval dat de immigratiewet op enig moment verandert nadat u deze overeenkomst heeft ondertekend, dat wil zeggen op elk moment tijdens de verwerking van uw verzoek en als gevolg van deze wetswijziging, komt u niet meer in aanmerking voor het aanvragen van de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld, en je hebt het hele bedrag betaald. Y-Axis Middle East DMCC zal een bepaald percentage van de door de klant betaalde Y-Axis Middle East DMCC-servicekosten terugbetalen, zoals gespecificeerd in de overeenkomst. De terugbetaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de klant het Y-Axis Middle East DMCC-restitutieclaimformulier heeft ingediend bij Y-Axis Middle East DMCC. De klant moet bij het terugbetalingsverzoek een kopie bijvoegen van zijn ontvangstbewijs voor de betaling aan Y-Axis Middle East DMCC. Als u dit niet bijvoegt, komt de klant ook niet in aanmerking voor restitutie.
 9. In het geval dat u zich heeft aangemeld voor Y-Axis Middle East DMCC-diensten onder de optie voor betaling in termijnen of een gedeeltelijke betaling heeft gedaan en de immigratiewet verandert nadat u deze overeenkomst heeft ondertekend of op enig moment tijdens de verwerking, en als gevolg van deze wetswijziging , u nu niet meer in aanmerking komt voor de service waarvoor u zich heeft aangemeld, heeft de klant geen recht op restitutie van eerder betaalde vergoedingen als eerste termijn of enige gedeeltelijke betaling aan Y-Axis Middle East DMCC.
 10. De klant moet ook begrijpen en accepteren dat er geen restitutie of overdracht van Y-Axis Middle East DMCC-kosten aan een vriend of familielid zal plaatsvinden in het geval hij of zij zijn/haar verzoek intrekt of besluit om zich af te melden vanwege welke reden dan ook tijdens de procedure nadat hij/zij zich heeft aangemeld.
 11. De klant moet ook begrijpen en accepteren dat er geen restitutie of aanpassing van de Y-Axis Middle East DMCC-kosten zal plaatsvinden in het geval hij of zij de oorspronkelijke service/proces waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld, verlaat en besluit over te schakelen naar een andere service/proces met Y-Axis Middle East DMCC of kiest voor immigratie naar een ander land.
 12. De klant zal alle benodigde informatie en papieren, zoals de Engelse vertalingen, aanbieden in een overeengekomen vorm zoals gewenst door Y-Axis Middle East DMCC en de betrokken ambassade of consulaat. Het is volledig overeengekomen door het genoemde immigratieadviesbureau op grond van de door de cliënt gepresenteerde feiten en papieren. In het geval dat wordt ontdekt dat de verstrekte gegevens onnauwkeurig, nep, gebrekkig of onjuist zijn, zal het aanbod niet worden aanvaard door de betrokken immigratieautoriteiten. Bovendien neemt het immigratieadviesbureau geen enkele verantwoordelijkheid voor negatieve gevolgen voor het resultaat van het verzoekschrift en de daaruit voortvloeiende afwijzing op deze basis. Er wordt geen restitutie gevraagd, noch van de advieskosten, noch van het bedrag dat in dergelijke situaties aan de overheidsorganisaties wordt betaald.
 13. Y-Axis Middle East DMCC heeft het recht om hun diensten te beëindigen/intrekken zonder restitutie van de servicekosten als de klant a) het vereiste papierwerk niet binnen de gestelde tijd vanaf de datum van zijn/haar registratie indient, wat normaal gesproken binnen een maand is b ) probeert de naam van het bedrijf op welke manier dan ook te belasteren, waardoor het functioneren van het bedrijf of de reputatie wordt aangetast c) reageert al meer dan een maand niet op de e-mails en telefoontjes van het bedrijf d) trekt zich terug vanwege persoonlijke redenen e) het niet nakomen van de medische gegevens van de cliënt of zijn gezinsleden die in het formulier zijn vermeld f) het niet overleggen van een echt politieverklaring die niet minder dan 3 maanden oud is g) het niet verstrekken van voldoende geld voor de afwikkeling of het levensonderhoud door de cliënt of zijn /haar familieleden h) eerdere overtreding van immigratiewetten door de cliënt of een van zijn of haar familieleden i) te late indiening van eventuele aanvullende documenten die in een later stadium door het consulaat worden gevraagd.
 14. De opdrachtgever gaat er hierbij mee akkoord te voldoen aan alle eisen van de betrokken autoriteiten die een assessment uitvoeren. De klant stemt er ook mee in om alle papieren inclusief originelen te overleggen, indien vereist door de betrokken beoordelingsautoriteiten. De klant begrijpt dat elk onvermogen van zijn/haar kant om deze papieren of een deel daarvan in te dienen een onafhankelijk falen van de klant is en Y-Axis Middle East DMCC is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk. De klant gaat er derhalve mee akkoord dat het niet overleggen van papieren geen geldige reden kan zijn om terugbetaling te eisen.
 15. De klant zal alle kosten betalen die mogelijk verschuldigd zijn aan een verscheidenheid aan overheids- en vaardigheidsbeoordelingsinstanties en taaltestorganisaties, zoals maar niet beperkt tot de kosten van de vaardigheidsbeoordeling, de kosten van een verblijfsaanvraag, de IELTS/Franse test, gezondheidstests, enz. De genoemde kosten zijn strikt niet-restitueerbaar en kunnen niet worden aangepast door een van de ontvangende kantoren of het immigratieadviesbureau, ongeacht de definitieve conclusie over de aanvraag. Een gunstige beoordeling of conclusie is het exclusieve voorrecht van de betrokken organisatie, ook al oefent het immigratieadviesbureau helemaal geen controle uit over de uiteindelijke uitkomst. Y-Axis Middle East DMCC heeft geen enkele garantie gegeven voor een gunstige beoordeling of eindresultaat van de beoogde aanvraag van de opdrachtgever in welke fase dan ook.
 16. De klant zal Y-Axis Middle East DMCC informeren over elk nieuws met betrekking tot een verandering van huisvesting/postadres, educatieve/gespecialiseerde referenties, verandering van huwelijksstatus/dienst of bedrijf, pasgeboren kinderen of enige politie-/onwettige zaak na indiening van de verzoekschrift en terwijl de verwerking gaande is tot het moment van de intrekking van de permanente verblijfsvergunning. Het onvermogen van de klant om hetzelfde te doen zal alleen maar aantonen dat er in het geheel geen restitutie openstaat voor eventuele advieskosten die aan het immigratieadviesbureau zijn betaald.
 17. De cliënt zal verschijnen voor een IELTS/Frans-test en een minimaal individueel totaal van de groep behalen in elke gegeven vier beoordelingsfactoren – lezen, schrijven, spreken en luisteren – zoals passend voor hem/haar en volgens de vereiste
 18. . De cliënt realiseert zich terdege en is het ermee eens dat zijn verzoek niet kan worden ingediend – minus het noodzakelijke IELTS/Franse totaal – en dat er geen terugbetaling van de kosten voor advies-/advies-/secretariële diensten die aan Y-Axis Middle East DMCC worden aangeboden, uitstaand zal zijn of zal worden afgehandeld in een situatie waarin hij slaagt er niet in het vereiste IELTS/Franse totaal te behalen.
 19. De cliënt moet er ook voor zorgen dat hij/zij getrouwd is of een relatie heeft die aanvaardbaar is om als afhankelijk te worden beschouwd; de echtgenoot of de aanvaardbare afhankelijke persoon(en) verschijnt voor een IELTS/Franse test en biedt een rapport aan met een minimumscore zoals passend op basis van de besloten SERVICE LEVEL OVEREENKOMST met Y-Axis Middle East DMCC. De cliënt begrijpt volledig en is het ermee eens dat zijn verzoek niet kan worden ingediend minus de benodigde IELTS/Franse punten van de huwelijkspartner, zelfs als er in een bepaalde situatie geen compensatie voor de advies-/advieskosten die aan Y-Axis Middle East DMCC worden betaald, wordt geclaimd of gemaakt. waarbij hij er niet in slaagt de DIENSTNIVEAUOVEREENKOMST te ontvangen die is voorgeschreven in het IELTS/Franse totaal van de huwelijkspartner.
 20. Door de overeenkomst te ondertekenen/bevestigen om gebruik te maken van onze diensten, kan de klant zich OP GEEN ENKEL PUNT tijdens het proces terugtrekken vanwege eigen persoonlijke omstandigheden die mogelijk zijn veranderd. Het is onaanvaardbaar om enige vorm van schikking te overwegen of te overwegen. Als bedrijf met zware investeringen kunnen we geen verzoeken om terugbetaling inwilligen zodra de diensten zijn verleend of wanneer een deel van het proces is begonnen.
 21. De secretariële kosten die aan Y-Axis Middle East DMCC worden betaald, omvatten geen enkel bedrag dat verschuldigd is aan een overheidsorganisatie, een taaltestgroep of om welke andere reden dan ook, en zullen beperkt zijn tot de diensten en taken van het adviesbureau zoals naar behoren vastgesteld en besloten onder de SERVICE LEVEL OVEREENKOMST die afzonderlijk met de klant is geïnkt.
 22. De klant zal aan Y-Axis Middle East DMCC bevestigen dat hij/zij graag gebruik wil maken van de alternatieve diensten van een wereldwijd geautoriseerde rechtverkrijgende (centra voor het uitvoeren van ambassades/consulaat/taaltesten, centra voor het uitvoeren van gezondheidscontroles, enz.) en ook aanvullende betalingen voor dergelijke diensten aan Y-Axis Middle East DMCC, zoals naar behoren geregeld en besloten onder de SERVICE LEVEL AGREEMENT die afzonderlijk met de klant is ondertekend. Elke online betaling bevat geen vergoedingen die verschuldigd zijn aan dergelijke wereldwijd geautoriseerde rechtverkrijgenden (centra voor het uitvoeren van ambassades/consulaten/taaltesten, centra voor het uitvoeren van gezondheidschecks, enz.) en in elke situatie worden de vergoedingen niet terugbetaald.
 23. De opdrachtgever aanvaardt duidelijk dat hij op de hoogte is van de gebruikelijke wachtduur/gemiddelde verwerkingstijd, passend bij zijn vergunningsklasse, en voorts dat deze wachtduur/gebruikelijke verwerkingstijd uitsluitend afhangt van het gemak van het verwerkingsbureau/beoordelingsinstantie. De klant is het er ook volledig mee eens en realiseert zich dat hij nooit enige aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van terugbetaling van de kosten die ter plaatse of daarbuiten zijn gemaakt, op grond van de verlengde verwerkingstermijnen voor de aanvraag.
 24. Y-Axis Middle East DMCC heeft geen enkele vorm van zekerheid, advies of belofte geboden over werk of baanzekerheid, na goedkeuring van de vergunning en na landing voor een bepaald overzees land. Er zal geen vergoeding worden geclaimd voor eventuele advies-/advies-/secretariële kosten die eerder door de opdrachtgever aan Y-Axis Middle East DMCC zijn aangeboden op grond van het feit dat Y-Axis Middle East DMCC geen baangarantie in het buitenland heeft kunnen bieden.
 25. In een situatie waarin een botsing/geschil bestaat over de betaling die door een klant aan Y-Axis Middle East DMCC is gedaan voor de SERVICE LEVEL OVEREENKOMST die naar behoren is ondertekend met Y-Axis Middle East DMCC. De verantwoordelijkheid van Y-Axis Middle East DMCC, in het geval deze zich voordoet en uitstaat, hetzij monetair of anderszins, zal niet groter zijn dan, en zal beperkt zijn tot, de kosten die aan Y-Axis Middle East DMCC worden aangeboden als adviseur/advies/secretariële kosten als onderdeel van de naar behoren geïnkte SERVICE LEVEL OVEREENKOMST.
 26. Er zijn bepaalde landen die een plafondsysteem hebben, en daarom is de goedkeuring van een verblijfsvergunning/groene kaart/permanent verblijf afhankelijk van het plafond dat voor dat jaar niet is bereikt. De klant beschikt mogelijk over de vereiste punten zoals vereist door de immigratieautoriteiten van het opgegeven land, maar het is mogelijk dat hij/zij nog steeds geen verblijfsvergunning/groene kaart/permanent verblijf krijgt als de limiet voor dat jaar is bereikt. Als u dit niet krijgt vanwege de limiet, kan dit geen reden zijn om een ​​terugbetaling te claimen, en de klant begrijpt hetzelfde volledig.
 27. Als uw verzoek om terugbetaling onder de aanvaardbare voorwaarden van het Bedrijf en de serviceovereenkomst valt, bedraagt ​​de verwerkingstijd van een dergelijk verzoek 30 werkdagen.
 28. Het servicebedrag dat is geschreven, geldt voor de volledige service op de datum van registratie en omvat alleen de individuele aanvraag. Elke veronderstelling van uitgebreide diensten aan familie of kinderen is ter beoordeling van de klant, en het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dit soort veronderstellingen.
 29. De cliënt zal loyaal aan Y-Axis Middle East DMCC elk detail onthullen met betrekking tot elke zaak, bestaand of uit het verleden, gevallen van wangedrag en/of veroordeling, en insolventie tegen de cliënten en degenen die van hem afhankelijk zijn. . Als hij dergelijke details niet openbaar maakt, en als hetzelfde later wordt gevonden, zal er helemaal geen restitutie plaatsvinden van het geld dat aan Y-Axis Middle East DMCC in kwestie is gegeven.
 30. Y-Axis Middle East DMCC is verplicht de vertrouwelijkheid en privacy van een klant te respecteren. Dienovereenkomstig neemt Y-Axis Middle East DMCC redelijke stappen om de door Y-Axis Middle East DMCC verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. Y-Axis Middle East DMCC kan de persoonlijke gegevens van de klant (en indien van toepassing, de familie van de klant) gebruiken en openbaar maken voor het primaire doel waarvoor deze is verzameld, voor redelijkerwijs te verwachten secundaire doeleinden die verband houden met het primaire doel en in andere omstandigheden zoals toegestaan ​​door de Privacywet. Over het algemeen zal Y-Axis Middle East DMCC de persoonlijke gegevens van de klant openbaar maken voor de volgende doeleinden:
 • Om onze zaken uit te voeren;
 • Om onze diensten aan te bieden en op de markt te brengen;
 • Om te communiceren met de klant;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en
 • Om ons te helpen onze diensten te beheren en te verbeteren

Eventuele vergoedingen die aan Y-Axis Middle East DMCC worden betaald, zijn voor de levering van diensten die op de website van Y-Axis Middle East DMCC staan ​​vermeld. Tenzij anders vermeld, zijn alle kosten vermeld in AED. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten en toepasselijke belastingen die verband houden met onze diensten via een van onze geaccepteerde betaalmethoden.

Y-Axis Middle East DMCC maakt geen deel uit van enige overheidsinstantie/-organisatie of ambassade. Wij zijn een besloten vennootschap en hebben niet de bevoegdheid om u een vergunning van welke aard dan ook te verlenen. Wij kunnen alleen mensen bijstaan ​​en adviseren die willen migreren of reizen naar het door hen geselecteerde land. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke beslissing bij de relevante overheidsdiensten in hun respectieve landen ligt.

Onze overeenkomsten met klanten zijn gebaseerd op vertrouwen, oprechtheid en veiligheid, en elke optie wordt duidelijk omschreven. Onze voorwaarden zijn transparant en er is niets verborgen.

De klant gaat ermee akkoord en erkent dat het bedrijf geen enkele dienst/product voorstelt of afdwingt en dat de uitspraak van een bepaalde dienst/product de individuele beslissing van de klant is en op geen enkel moment kan worden aangenomen als een oordeel van het bedrijf. Y-Axis brengt alle producten op de markt en informeert alle klanten over de mogelijkheden, zonder enige externe druk om voor deze dienst/product te kiezen.

De klant heeft kennis genomen van alle bovenstaande bepalingen in detail, gaat akkoord en blijft zich houden aan alle voorwaarden voor ondertekening/erkenning van deze overeenkomst.

Y-Axis Middle East DMCC wordt geëxploiteerd en gecontroleerd in de VAE, met statutaire zetel in de VAE. De wetten van de regering van de VAE en het emiraat Dubai zijn van toepassing op de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst. Alleen de rechtbanken in de VAE zijn bevoegd om geschillen tussen het bedrijf en elke persoon die voortvloeien uit een kwestie met betrekking tot het bedrijf te berechten.

Terugvordering:

De klant is het erover eens dat hij/zij weet dat Y-Axis Middle East DMCC zijn werknemers zal inzetten en andere infrastructuren zal gebruiken voor het leveren van diensten aan de klant door aanzienlijke bedragen uit te geven. Ongeacht het resultaat van het verzoek, verbindt de klant zich ertoe dat hij geen aanspraak zal maken op terugbetaling van de aan Y-Axis Middle East DMCC betaalde vergoedingen en kosten, behalve voor zover bepaald in de overeenkomst.

De klant gaat hierbij akkoord en begrijpt de resultaten van de dienst waarvoor hij zich heeft aangemeld, en zal daarom geen terugvordering initiëren (alleen van toepassing op kaartbetalingen).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via + 971 (0) 42 48 3900 of u kunt ons een e-mail sturen support@y-axis.ae. Een van onze vertegenwoordigers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.